Adres: Nowa Wieś, Główna 96, 05-806 Komorów     Tel. 022 7582605 tel/fax: +48 22 7582703
szukaj:
Menu główne
Strona główna
Kalendarium
Dokumentacja szkoły
Programy profilaktyki
Godziny przyjęć Dyrekcji
Nauczyciele
Specjaliści szkolni
Nasz Patron
Biblioteka
Dzwonki
Dane teleadresowe
Galeria
Gmina Michałowice
Nasze Przedszkole
Nasza Parafia
Dla ucznia
Zajęcia pozalekcyjne
Projekty dla uczniów
Konkursy 2015/2016
Wspomnienia z wystawy
Ścieżki historii
Klasy I-III
Pedagog dla uczniów
Dla rodziców
Dokumentacja szkoły
Programy profilaktyki
Konta Rady Rodziców
Specjaliści szkolni
Wykaz podręczników
Zwolnienie z WF
Stołówka
Ubezpieczenie
Ogłoszenia Dyrektora
Świetlica Szkolna
Dokumentacja Świetlicy
Ciekawostki świetlicowe
Informacje sportowe
Relacja z turnieju tenisa
Galeria
Wydarzenia sportowe
Inne
PNWM
Artykuły
Nowości

Rekomenduj nas
Kontakt
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 1
Artykuły > Zespół Szkół > PRZYJAZNA SZKOŁA

Zespół Szkolno-Przedszkolny im.M.Kopernika w Nowej Wsi w Gminie Michałowice to placówka samorządowa w skład której wchodzą Gminne Przedszkole, Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum.

Ich naczelnym celem jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia.  W swojej pracy wiele miejsca i wysiłku poświęcamy na wychowanie młodego pokolenia, na kształtowanie postawy tolerancji, umiejętności bycia twórczym, dawania sobie rady w trudnych sytuacjach, współdecydowania oraz zapewnienia sobie i innym poczucia bezpieczeństwa.

Myślą przewodnią tych działań są niezwykle cenne i trafne słowa Jana Pawła II:

                „W wychowaniu chodzi właśnie o to ażeby człowiek stawał się coraz

                bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,

                aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej

                być człowiekiem, to znaczy ażeby również umiał bardziej być nie tylko

                z drugim, ale i dla drugich”.

Dla zrealizowania stawianych sobie celów podejmujemy różnorodne przedsięwzięcia o charakterze dydaktycznym i wychowawczo-profilaktycznym. Chodzi nam bowiem o to, aby nasza szkoła była szkołą przyjazną i bezpieczną dla każdego ucznia, aby panowała w niej atmosfera zrozumienia i wzajemnego szacunku. Badania prowadzone we własnym zakresie potwierdzają, że nasze starania są efektywne, uczniowie postrzegają nas – nauczycieli jako osoby życzliwe, na których pomoc można zawsze liczyć.

                W roku szkolnym 2002/2003 przystąpiliśmy wspólnie z uczniami                 i rodzicami do ogólnopolskiej akcji ogłoszonej przez Gazetę Wyborczą – „Szkoła z klasą”, nad którą honorowy patronat objął prezydent Aleksander Kwaśniewski. Program zakładał realizację sześciu głównych zasad dobrej, mądrej i przyjaznej szkoły, która dobrze uczy każdego ucznia, sprawiedliwie ocenia, uczy myśleć i rozumieć świat, rozwija społecznie i uczy wrażliwości, pomaga uwierzyć w siebie i tworzy dobry klimat, przygotowuje do przyszłości.

Po przeprowadzeniu wstępnych ankiet, opracowaniu wyników, wybraliśmy zadania, które najbardziej wyrażały potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców     i nauczycieli.

Poszczególne zespoły pracowały przez cały rok, realizując zaplanowane działania w ramach swoich zadań. Trud okazał się owocny, osiągnęliśmy sukces otrzymując certyfikat „Szkoły z klasą”. Ten zaszczytny tytuł zmobilizował nas do dalszej pracy i mimo, że dziś program został zakończony, my nadal kontynuujemy szereg cennych inicjatyw, podejmujemy również nowe.

                Przygotowując uczniów do wejścia w dorosłość w szybko zmieniającym się współczesnym świecie, duży nacisk kładziemy na znajomość języków obcych. Już od klasy pierwszej szkoły podstawowej, nasze dzieci uczą się języka angielskiego dwa razy w tygodniu w ramach zajęć szkolnych. Od klasy czwartej obowiązują trzy godziny nauki tygodniowo, zajęcia odbywają się           w małych grupach zróżnicowanych pod względem zaawansowania                         i posiadanych umiejętności. Gimnazjaliści mają możliwość nauki drugiego języka obcego jakim jest język francuski.

                W bieżącym roku szkolnym został opracowany Szkolny Program Nauczania Języka Angielskiego dla poszczególnych etapów kształcenia, który po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną włączono do realizacji. Założeniem programu jest rozwijanie podstawowych sprawności językowych                           z wykorzystaniem autentycznych źródeł w postaci oryginalnych tekstów czasopism, książek, filmów, sztuk teatralnych.

Bardzo ważne jest stworzenie uczniom możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w czasie spotkań z native speakerami, występów teatralnych czy planowanych wymian z młodzieżą z innych krajów w ramach europejskiego programu SOCRATES.

                Nasi nauczyciele językowcy brali udział w ogólnopolskim spotkaniu „English Teaching Market”, podczas którego zaprezentowano wybrane programy, dla realizacji których możliwe było uzyskanie wsparcia finansowego.

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wspólnie z nauczycielami języka angielskiego skierowała projekt do Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „NIDA”, którego głównym celem jest intensyfikacja działań w zakresie edukacji językowej. W ramach jego realizacji zaplanowano utworzenie grupy teatralnej dla uczniów klas młodszych I-III, założenie koła filmowego, zgromadzenie biblioteczki angielskiej, spotkania z native speakerami w celu przybliżenia uczniom tradycji i kultury krajów anglosaskich , wykorzystanie programów komputerowych i internetu w nauce języka angielskiego, zorganizowanie konkursu wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA.

Projekt uzyskał pełną akceptację i szkoła otrzymała dotację na jego wdrożenie. Jest to ogromny sukces i możliwość kontynuacji cennych przedsięwzięć zainicjowanych przy realizacji „Szkoły z klasą” oraz założeń własnego programu nauki języka angielskiego.

W styczniu 2004 r. cała społeczność szkolna oraz rodzice mieli okazję podziwiać występ naszych najmłodszych uczniów, którzy wystawili sztukę teatralną „Cinderella”/ „Kopciuszek”. Podziw wzbudziła oprawa sceniczna, kostiumy, muzyka, a przede wszystkim gra aktorów. Niezwykłe uznanie                i aplauz zdobyli również uczniowie gimnazjum, którzy podczas kolejnego XII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystąpili na szkolnej scenie śpiewając w języku angielskim piosenki znanych zespołów.

To już po raz piąty aktywnie przystąpiliśmy do akcji Jurka Owsiaka. Jest to kolejne ważne działanie naszej szkoły angażujące nauczycieli, uczniów                 i rodziców. Jego najważniejszym celem jest rozbudzanie wrażliwości dzieci            i młodzieży na cierpienie i krzywdę drugiego człowieka oraz oferta konkretnej pomocy.

11 stycznia 2004 r do późnych godzin wieczornych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uczniowie gimnazjum od wczesnych godzin rannych zbierali pieniądze do puszek, młodsi uczniowie pomagali w prowadzeniu loterii fantowej i kawiarenki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się występy naszych artystów i zaproszonych zespołów, a także licytacja darów przekazanych przez Jurka Owsiaka oraz hojnych sponsorów.

Dzięki zaangażowaniu i ofiarności nauczycieli, uczniów i rodziców, XII finał WOŚP okazał się niezwykle udany i owocny. Na jej konto przekazaliśmy sumę 20 299 zł.

Jesteśmy dumni, że w ciągu pięciu lat dla ratowania ludzkiego życia zebraliśmy kwotę 111 682 zł.

Jest to niezwykle cenna inicjatywa zajmująca ważne miejsce w programie wychowawczym szkoły.

                Dyrekcja zespołu oraz władze gminne wiele wysiłku wkładają                    w nowoczesne wyposażenie szkoły oraz organizację zajęć pozalekcyjnych.          Nasi uczniowie i nauczyciele mają możliwość korzystania z dobrze wyposażonej pracowni komputerowej oraz biblioteki z piękną czytelnią,              w której zainstalowano stałe łącze internetowe. Dzięki temu zdobywamy nowe informacje, poszerzamy posiadaną wiedzę i rozwijamy zainteresowania. Służą temu również liczne koła zainteresowań, których bogata oferta trafia do każdego ucznia. Funkcjonują między innymi koło informatyczne, dziennikarskie, historyczne, teatralne, językowe, plastyczne, muzyczne, geograficzne, matematyczne, fizyczne, tenisa ziemnego i stołowego.

Nie można zapominać również o wielu zajęciach skierowanych do uczniów trzecich klas gimnazjalnych, których zadaniem jest przygotowanie do majowego egzaminu i wyboru szkoły średniej. Ta najstarsza grupa młodzieży objęta jest szczególną opieką ze strony dyrekcji i nauczycieli. Dla nich organizowane są próbne egzaminy, których wyniki poddaje się dokładnej analizie i opracowuje dalszy plan skutecznego działania.

Zarówno uczniowie jak i ich rodzice otrzymują szczegółowe informacje                o efektach dotychczasowej pracy, podczas indywidualnych spotkań                       z wychowawcą, dyrektorem i pedagogiem szkolnym. Omawiane są również kwestie dotyczące wyboru szkoły i zawodu.

Wnikliwej analizie poddawane są również wyniki sprawdzianów przeprowadzanych w klasie trzeciej i szóstej szkoły podstawowej. Wszystkie te działania mają za zadanie podnoszenie jakości pracy szkoły.

Omawiając funkcjonowanie Zespołu nie sposób pominąć szeregu przedsięwzięć mających na celu pomoc i wsparcie dla uczniów z trudnościami w nauce. Dla nich corocznie organizuję różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej m.in. liczne zajęcia specjalistyczne.

Już od przedszkola dzieci z zaburzeniami mowy otoczone są opieką logopedy. Zajęcia te kontynuowane są również w szkole wśród uczniów „zerówki”                i nauczania zintegrowanego. Ponadto uczniowie szkoły podstawowej                       i gimnazjum mogą uczestniczyć za zgodą rodziców w zajęciach wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych (reedukacja).

Aby w porę wykryć różnego rodzaju zaburzenia w rozwoju dziecka, jako pedagog szkolny prowadzę zapisy do oddziału przedszkolnego. Podczas wywiadów z rodzicami wyjaśniam wszelkie obawy i wątpliwości, udzielam porad jak pracować z dzieckiem w domu i gdzie szukać specjalistycznej pomocy. Przedstawiam również ofertę szkoły w tym zakresie oraz ofertę Poradni Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszkowie z którą szkoła od lat efektywnie współpracuje.

Niezwykle istotnym zadaniem w mojej pracy jest wspieranie uczniów          i pomoc w rozwiązywaniu problemów. Dzieci i młodzież chętnie przychodzą do gabinetu, dzielą się swoimi troskami, często oczekując konkretnych działań, bądź też szukając dobrego słuchacza.

Przez cały rok szkolny utrzymuję stały kontakt z rodzicami i wychowawcami   opracowujemy skuteczne formy pomocy dla dzieci i młodzieży.

                Bardzo ważnym aspektem w prawidłowym funkcjonowaniu każdego człowieka, a szczególnie ucznia, jest poczucie własnej wartości i umiejętność dostrzegania swoich mocnych stron.

Mając tego pełną świadomość kontynuujemy szereg działań uwzględnionych przy realizacji „Szkoły z klasą”.

Piąty zespół, którego byłam przewodniczącą wybrał zadanie „Każdego można za coś pochwalić”. Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów           i rodziców oraz spostrzeżeń wychowawców i innych nauczycieli, opracowano indywidualne „Karty mocnych stron dziecka” zawierające  dane                            o zainteresowaniach, zdolnościach, sposobach spędzania wolnego czasu, pozytywnych cechach i mocnych stronach oraz propozycje udziału w kołach zainteresowań. Karty te są bazą informacyjną dla wychowawców, systematycznie uaktualnianą.

We wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum funkcjonują  „Zeszyty pozytywnych spostrzeżeń o uczniach” w których nauczyciele wpisują uwagi dotyczące każdego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu, pracy na rzecz klasy i szkoły oraz innych osób. Zauważane i doceniane są nawet najdrobniejsze osiągnięcia, co mobilizuje uczniów do pracy nad sobą. Zawarte w zeszytach informacje są niezwykle istotne podczas zebrań z rodzicami oraz przy ustalaniu oceny zachowania.

Dostrzeganie swoich mocnych stron jest bardzo ważną i trudną umiejętnością, której nasi uczniowie uczą się podczas różnego rodzaju zajęć.

Na szczególną uwagę zasługuje realizowany we wszystkich klasach program wychowawczo-profilakyczny „Spójrz inaczej”, którego ważnym elementem jest budowanie poczucia własnej wartości, dostrzeganie swoich mocnych stron oraz ich prezentacja.

Szkoła stwarza dla każdego ucznia możliwość przedstawienia swoich zainteresowań, zdolności i osiągnięć, poprzez organizację wystaw zbiorów dziecięcych, różnego rodzaju konkursy, zawody sportowe, prezentację wyrobów kulinarnych na wspólnych uroczystościach.

                W ramach działań wychowawczo-profilaktycznych promujących zdrowy styl życia organizujemy dla naszych uczniów i ich rodziców oraz absolwentów popołudniowe zajęcia sportowe. Od godziny 1600 do 2100 pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego i instruktorów mają możliwość gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę halową, tenisa stołowego. Mogą również korzystać z dobrze wyposażonej siłowni.

Dbając o piękną sylwetkę oraz kondycję fizyczną z oferty zajęć sportowych korzystają także rodzice, często wspólnie ze swoimi dziećmi. Ta forma działalności szkoły pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu jest możliwa dzięki zrozumieniu i wsparciu finansowemu naszych władz gminnych.

                W okresie ferii zimowych oferujemy dla naszych wychowanków różnorodne zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, kulturalno-rekreacyjnym i sportowym. Dzieci i młodzież pod opieką nauczycieli wyjeżdżają na basen, do kina, teatru, uczestniczą w zajęciach plastyczno-muzycznych, zajęciach komputerowych i filmowych wzbogacających umiejętności językowe, a także rozgrywkach sportowych.

Mówiąc o aktywnym wypoczynku naszych uczniów nie możemy pominąć organizowanych przez szkołę kolonii letnich nad Morzem Bałtyckim. 

Corocznie grupa ponad 40 wychowanków pod opieką nauczycieli ma okazję wyjechać do atrakcyjnych miejscowości nadmorskich i w sposób zorganizowany w miłej rodzinnej atmosferze, spędzić 2 tygodnie wakacji.

Dla uczniów mających trudną sytuację rodzinną i materialną organizuję dofinansowanie, bądź zdobywam środki na całkowite pokrycie ich kosztów.

                Pomoc materialna w naszej szkole przybiera różne formy i jest ważnym elementem działań opiekuńczych. Wielu uczniów korzysta z bezpłatnych obiadów finansowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, stypendiów socjalnych, zasiłków losowych oraz pomocy rzeczowej w postaci odzieży, obuwia sportowego i wyposażenia szkolnego.

                Dzięki współpracy z Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wsparciu finansowemu, możliwe jest realizowanie wielu przedsięwzięć o charakterze wychowawczo-profilaktycznym.                    Na podstawie diagnozy stanu i potrzeb opracowujemy Programy Profilaktyki         na każdy poziom kształcenia, które są ściśle powiązane z programem wychowawczym szkoły.

Systematycznie dokonujemy monitoringu i ewaluacji sprawdzając skuteczność podejmowanych działań.

W tym roku udało się zorganizować 70 godzinne szkolenie dla dwóch grup nauczycieli gminy Michałowice, przygotowujące do realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej”. Dzięki temu, od tego roku już wszyscy nasi wychowawcy realizują ten program w swoich klasach. Jest to atrakcyjna forma godzin wychowawczych prowadzonych metodami aktywnymi, poruszająca niezwykle istotne tematy jak: postrzeganie siebie i swoich uczuć oraz ich wyrażanie, budowanie poczucia własnej wartości, uczestnictwo               w grupie- umiejętność nawiązywania kontaktów, rozwiązywanie problemów, odpowiedzialność za własne zdrowie-unikanie zachowań ryzykownych.

                W grudniu 2003r uczniowie klasy szóstej i gimnazjaliści brali udział          w debacie „Decyzja należy  do Ciebie” z udziałem aktora i reżysera Wojciecha Starosteckiego. Młodzież miała okazję podejmować ważne decyzje dotyczące dalszych losów bohaterów filmu, wysuwając szereg trafnych argumentów. Program podobał się, uczniowie aktywnie w nim uczestniczyli.

                Od kilku lat organizuję w szkole podstawowej i gimnazjum konkurs plastyczny „Pomyśl zanim spróbujesz” promujący zdrowy styl życia, umożliwiający dzieciom i młodzieży zaprezentowanie stanowiska dotyczącego używania różnych środków uzależniających m.in. papierosów, alkoholu                 i narkotyków. Prace w formie plakatów oceniają nauczyciele i przedstawiciele poszczególnych klas. Ważne jest aby plakat był czytelny dla każdego odbiorcy. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie są nagradzani podczas uroczystego apelu. Za zajęcie czołowych miejsc można zdobyć hulajnogę, deskorolkę, firmową piłkę, aparat fotograficzny, radiomagnetofon czy ciekawą książkę. Zakupu nagród dokonuję osobiście, dbając o to , aby były atrakcyjne        i użyteczne, aby urozmaicały spędzanie wolnego czasu.

Bardzo ważną  częścią konkursu jest przygotowanie wystawy plakatów, czynnej przez kilka dni. Prace umieszczone na sztalugach mogą podziwiać uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście. Imponują im zdolności plastyczne młodych ludzi, niezwykła pomysłowość, a także dojrzałe i trafne ujecie tematu. Najciekawsze prace zostają oprawione i umieszczone w szkolnej galerii, do której obejrzenia zapraszam wszystkich zainteresowanych.

                W Zespole realizowanych jest wiele innych ciekawych i wartościowych programów m.in. dla gimnazjalistów NOE, WYBIERZ SAM, JAK ŻYĆ              Z LUDŹMI; dla uczniów klas V-VI DEBATA, ODCZUWAJ, UFAJ, MÓW;       dla najmłodszych BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA, CUKIERKI, MAGICZNE KRYSZTAŁY. Ponadto odbywają się zajęcia na których analizowane są wyniki przeprowadzonych badań m.in. dotyczących uzależnień, zajęcia związane             z odpowiedzialnością nieletnich, warsztaty-jak radzić sobie ze stresem. W klasach gimnazjalnych prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne, których zadaniem jest poprawa funkcjonowania społecznego młodzieży, wzmocnienie wiary we własne możliwości, atrakcyjne spędzanie czasu wolnego w grupie rówieśniczej.

                Szkoła od lat występuje również z ofertą wielu zajęć dla rodziców naszych uczniów.

Niezwykle cenną inicjatywą było utworzenie przeze mnie w ubiegłym roku SZKOŁY RODZICÓW, której celem jest wzbogacanie posiadanej wiedzy, zdobywanie praktycznych umiejętności dotyczących właściwego funkcjonowania rodziny oraz rozwoju dziecka, a także radzenie sobie z różnymi problemami i wzajemne wspieranie.

Każdy zainteresowany otrzymywał indywidualne zaproszenia na kolejne zajęcia prowadzone przez pedagoga czy psychologa.

Odbyło się pięć sobotnich spotkań dotyczących nadpobudliwości psychoruchowej, tworzenia i przestrzegania zasad w relacjach rodzinnych, właściwej komunikacji, wpływu telewizji i gier komputerowych na rozwój            i zachowanie dziecka.

W tym roku Szkoła wznowiła swoją działalność. Udało mi się zdobyć środki na zorganizowanie WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH trwających 30 godzin. Do udziału w programie zaprosiłam rodziców szczególnie potrzebujących wsparcia w wychowywaniu własnych dzieci. Grupa liczy 17 osób, pracuje bardzo aktywnie. Na zajęciach panuje atmosfera życzliwości                  i wzajemnego zrozumienia.

                Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego także systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących.

Również w szkole organizujemy liczne zajęcia wzbogacające warsztat pracy każdego pedagoga np. 40-godzinne zajęcia „Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole”, „Zastosowanie twórczego myślenia w pracy z dziećmi”, 70-godzinne warsztaty „Spójrz inaczej”, ćwiczenia przygotowujące do realizacji programów „Cukierki” i „Magiczne kryształy” czy szkolenia Rady Pedagogicznej na temat specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, problematyki uzależnień, awansu zawodowego i mierzenia jakości pracy placówki. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że dobry dydaktyk i wychowawca to podstawa właściwie funkcjonującej szkoły.

                Myślę, że zawarte w artykule informacje potwierdzają, że nasza szkoła jest szkołą przyjazną zarówno dla uczniów, rodziców jak i nauczycieli. Panuje           w niej atmosfera wzajemnej życzliwości, szacunku i tolerancji.

Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu i ofiarnej pracy naszej pani dyrektor Ewy Dymury oraz całego grona pedagogicznego.

 

 

mgr Jadwiga Jodłowska

                                                                   pedagog szkolny – z-ca dyrektora

komentarz[1] |

© 2004 AM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.015 | powered by jPORTAL 2